Kska klgan seejiq tnpusu Taiwan o niqan kana ka tminun, pgkla klgan kndsan alang dha kana ka tninun dha. Ska tnlhayan alang Truku o qnqaya cinun ni knkla o mggaluk kari rudan ka tninun dha.Tminun ksun ka kari Truku o pusu bi qpahun kykuyuh, qnqaya cinun o ubung ksun. Mecinun ta o paah smkri, qmnuqih, dmgiya, dmaus, dmgsay. Nhdu do o prajing tminun da.

Ska tminun o asi ka muda drumut ni knkla lnlungan, ki ka suyang bi kana ka lnamu dowriq ayus tninun su, ngalan qabang hilaw ni hnaluy qrung hiyi. Pusu balay o pgkla drumut kykuyuh ni elug bubu, duri o pgkla knsuyang hangan kikuyuh.

Tnlhayan tminun ksun Truku o niqan kari rudan, mkla balay tminun o mkla tminun pnniri, kika tduwa muda mnkala hakaw utux musa tuxan rudan. Laqi kuyuh o asi ka mkla tminun kika tduwa musa sjiqun, tminun kana jiyun sapah payi niya ni lqlaqi niya. Lala tninun o mblaiq, mkla tminun ka kikuyuh o tduwa lmquh sapah, mkla tminun o kika tduwa btasan dqras. Mkla tminun o kika balay bi kuyuh ksun, tninun na o pqduriq utux ruciq, mangal smbliqan snlhayan rudan. Kika bhragun kana qpahun kykuyuh Truku.

參考文獻

smmalu patas
  • 藍月梅. (2011). Wikipedia 維基百科 族語詞條試寫─原住民族語詞條 2011作品集. 教育部.